Welcome to TechnoCoat

บริษัท เทคโนโคท เอเชีย จำกัด (TCA) ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ ตุลาคม พศ.2554 และได้เริ่มต้นทำการตลาดตลอดจนบริการหลังการขายตั้งแต่ มกราคม พศ.2555 และได้ทำการย้ายสำนักงานที่ตั้งมายังกิ่งแก้ว เพื่อรองรับการเติมโตของธุรกิจ เมื่อตุลาคม พศ. 2555 ที่ผ่านมา เนื่องจากเครื่องจักรของเราได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งและถูกใช้งานมากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลก และมากกว่า 300 บริษัท ในประเทศไทย เราจึงตัดสินใจก่อตั้งสำนักงานขึ้นที่นี่เพื่อเป็นการดูแลลูกค้าและพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าของเรา

 

     • DepoTech
     • SparkDepo
     • MicroDepo
     •  TL-200
     •  TL-150
     •  TL-100
     •  VibroDyn
     •  Phi-Boy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
METALEX 2019
November 20-23, 2019
Time 10.00 - 19.00 Hrs.,
@Bitec Bangna

Intermold 2016
June 20-23 2018
Time 10.00 - 18.00 Hrs.,
@Bitec Bangna

 
 
 
© 2013 Technocoat Asia Co., Ltd. All rights reserved.